GOLD CELL Polisztirolgyártó

Gold Cell , mínőség, kedvező áron !

 

Zárva 

 

Augusztus 13-tól-26-ig zárva vagyunk.

Nyitás Augusztus 27-én reggel 7-óra !!

Megrendelések feldolgozása is ezen időpontban történik!!Telephelyi árak!!Kiszállításról érdeklődjön:

400 000 Ft-tól ingyenes a kiszállítás Dunántúlon !!!!

 

   10 cm polisztirol hőszigetelő alaprendszer Br. 2 095 Ft/nm

   15 cm polisztirol hőszigetelő alaprendszer Br. 2 928 Ft/nm

   20 cm polisztirol hőszigetelő alaprendszer Br. 3 760 Ft/nm

tartalma:1 nm EPS 80 +5 kg üvegszálerősítéses polisztirolragasztó+1,1 nm üvegszövetháló 

          EPS 100   5 cm           csak Br.   1025 Ft/nm

           EPS 100 10 cm           csak Br.   2 050 Ft/nm

            EPS 100 15 cm           csak Br.   3 075 Ft/nm  

  goldhoszigeteles kukac gmail.com 

 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 

 1. 1.      Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

 

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a)     a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

b)     a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c)      az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d)     Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

e)     a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f)       megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

a)     az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

b)     egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

c)      illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk és mobil alkalmazásunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

 1. 2.      Kik vagyunk?

 

A Társaságunk telephelye: 7759 Lánycsók Mátyás u.14.

A Társaságunk honlapja: www.goldhoszigeteles@gmail.com

Kapcsolattartás: Mangold Gábor

Postacímünk: 7759 Lánycsók Mátyás u.14.

Telefonszámunk:06-204449908

E-mail címünk:goldhoszigeteleskukacgmail.com

Adószámunk:62667737-2-22 

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének.

A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a goldhoszigeteleskukacgmail.com e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 8 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

     Mit kell tudni még webáruházunk adatkezeléséről?

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 8 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

 1. 1.      Egyéb adatkezelési kérdések

 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 

 1. 2.      Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

 

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 8 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 8  napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 8  napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 

 1. 3.      Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

 

 

 1. 4.      Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.goldhoszigeteles.com weboldalon történik.

 

 

Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység          megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Nyilvántartási szám

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

Társaságunk jogos érdeke

IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

 

 

…. hónap

 

Regisztráció a honlapon

Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása

értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.

hozzájárulás

vezetéknév, keresztnév

születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)

e-mail cím

a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

 

Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele

Cél a látogatók regisztrációja és nyilvántartása,

megrendelések kezelése és teljesítése,

a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése,

panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése,

vásárlóink szokásainak elemzése,

vásárlóinkkal kapcsolattartás.

 

hozzájárulás

szerződés

jogszabályi rendelkezés

(GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont,

Eker tv. 13/A §,

Számv. tv. 169. §).

teljes név,

telefonszám és e-mail cím,

online azonosító szám,

az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),

fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.),

egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel,

kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) vagy az átvételi pont adatai,

számlázási név, természetes személy esetén teljes név,

az Ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek)

számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).

webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig

 

A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.

 A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

 

 

 

Ügyintézés, panasz

 • észrevételre, panaszra válaszadás
 •  
 • jogi kötelezettség
 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • levelezési cím
 • egyéb személyes üzenet
 • 5 évig
 •  
       

Vállalunk szállítást Pécs,Kaposvár,Siófok,Komló,Pécsvárad,Szigetvár,Dombóvár,Szekszárd,Baja,Kecskemét,Dunaújváros városába.Hőszigetelés Pécs,Hőszigetelő rendszer Pécs,Lépésálló Pécs,Hőszigetelés,

utólagos hőszigetelés Pécs, hungarocell árak Pécs,nikecell Pécs,szigetelés Pécs, polisztirol Pécs,EPS Pécs, EPS 80 homlokzati Pécs,EPS 100 lépésálló Pécs, Szekszárd,Hőszigetelő rendszer Szekszárd,Lépésálló Szekszárd 

 Rendszerek   2 cm vastagságtól-30 cm vastagságig!!

Kérjen rá ajánlatot !

 

 

Baranya megye egyetlen polisztirolgyártója !!!! 

 

 

GOLD CELL POLISZTIROL

Magyar gyártás !

Magyar munkahely !

Magyar magas mínőség !  

 

ÉMI engedéllyel,tőlünk  a gyártótól!!! 

 

  Belépés/Regisztráció

 Kapcsolat

  

 

Magyar termék-magyar munkahely!! 

  

Szállítás a lerakodást nem tartalmazza!! 

Az árak bruttó árak. 

    

 

 

 - A Szigetelés.
Profi szigetelés minden területre, komplex hőszigetelés megoldások kiváló minőségben

 

 

 

 

 

pagerank

 

Szigetelés választékunk:

 

Szigetelés kínálatunkban közel 500 termék közül választhat, minden területre kínálunk megoldást:

 • Hőszigetelés
 • Hangszigetelés
 • Homlokzati szigetelés
 • Utólagos hőszigetelés
 • Víz szigetelés


Szigetelőanyag választékunkban megtalálható a Kőzetgyapot, az üveggyapot,
valamint a saját gyártású polisztirol szigetelés alapanyagok is.

További termékeink hőszigetelő rendszer kialakításához: Gipszkarton, dryvit, tetőfólia, hungarocell, vakolat, stb.

Folyamatos hőszigetelés, hőszigetelő rendszer, egyéb szigetelés akciók!

Válassza ön is a Goldhőszigetelés webáruházat!


A rendeléstől függően most akár ingyenes kiszállítással Magyarország teljes területén.
Kérje ajánlatunkat!

 

 

Pár szó a hőszigetelés kapcsán  Mire jó a szigetelés? Miért szükséges a hőszigetelés?

A klímaváltozás sajnos mindannyiunkat érintő, globális probléma. Az időjárási viszonyok egyre szélsőségesebbek, és nemcsak mi, hanem házaink, épületeink, otthonunk is ki van téve ezeknek a változásoknak.
Mivel a házfal véd minket a külső hőmérsékleti változásoktól és időjárási tényezőktől, igen fontos a megfelelő szigetelés és hőszigetelés, hogy a belső térbe ne jusson be a víz és hideg, valamint a zaj.

A hőszigetelés kettős szerepe

Hőszigetelés utólagosan is készíthető, illetve az elavult szigetelés cseréje időről-időre szükséges valamennyi épületnél. A hézagmentes hőszigetelés felel azért, hogy lakásunk/irodánk stb. falai megtartsák a belső hőt, illetve ne engedjék bejutni a kinti hideget.
Ezáltal a hőszigetelés egyrészt kellemes klímát biztosít a belső térben, másrészt pedig csökkenti a fűtési kiadásokat, hiszen megtartani a meleget alacsonyabb ráfordítással is lehetséges, mintsem folyamatosan pótolni a kiszökő hőfokokat. Épp ezért, a falak szigetelése mellett a nyílászárók megfelelő hőszigetelése is fontos, valamint a tetőszerkezet megfelelő víz- és hőszigetelése is. A kevesebb fűtési energia elhasználásával nem csupán pénztárcánkat óvjuk, de környezetünket is kíméljük.
A hőszigetelés a falakban futó vízcsövek védelmében is szerepet játszik – a téli hidegben segít megóvni azokat az elfagyástól, védi a csöveket a nagyfokú hőingadozástól, ezáltal jelentősen megnövelve az élettartamukat.

Szigetelés kivitelezése

A különféle szigetelés, hőszigetelés megfelelő minőségű kivitelezéshez képzett szakember szükséges.
A szakember felméri az épület aktuális állapotát, és ennek megfelelően dolgozza ki a szigetelés elkészítéséhez szükséges teendőket.
1.    A homlokzat állapotának felmérése
Az épület hőszigetelésének alapja a megfelelő homlokzat. Mivel szigetelés csak abban az esetben lesz tökéletes, ha megfelelő alapokra lett feltéve, először a homlokzat állapotát kell megvizsgálni.
2.    A vakolat állapotának vizsgálata
A repedezett, málló, bomladozó vakolatot le kell verni és újat vinni fel helyette. A megfelelő mélyalapozás elengedhetetlen a megfelelő szigetelés készítéséhez, hiszen ez biztosítja a külső polisztirol hőszigetelés tapadását.
3.    Tárcsás dübel
A tárcsás dübelnek fontos szerepe van a hőszigetelés kivitelezése során, mivel bármilyen kivitelezési hiba esetén megakadályozza a homlokzati szigetelés leválását.


A GOLD CELL  hőszigetelő rendszer


 
Miből áll a GOLD CELL hőszigetelés?

A  hőszigetelés polisztirol ragasztó és bevonó tapaszból, polisztirollapokból, nagy húzószilárdságú és alkáli álló üvegszövet hálóból, dübel tárcsa, élvédő, valamint kezdőszegély kiegészítőkből, továbbá 900 színárnyalatból választható felhasználásra kész finomvakolatból áll.

A  hőszigetelés alapjának előkészítése

A szigetelés munkálatainak megkezdése előtt az épület homlokzati rendszereit (párkány, nyílászáró) be kell építeni, amennyiben ez még nem történt meg.
A felületet meg kell tisztítani a szennyeződésektől a ragasztás előtt. Utólagos hőszigetelés esetén a málló, potyogó vakolatot eltávolítás szükséges.
Ezután a megfelelő hígítású  mélyalapozóval, festőhenger vagy festőkorong segítségével a jó minőségű alapfelületet telítettségig átitatjuk, és az ily módon megerősített, tapadóképes homlokzatra ragasztjuk fel kiszáradás után a hőtechnikai méretezésnek megfelelően expandált polisztirollapokat. Ahhoz, hogy a hőszigetelés tartós legyen, a lapokat a széleiken, valamint pontszerűen több helyen szükséges ragasztóval bekenni, és egymáshoz szoros illesztéssel, kötésben kell felhelyezni a falfelületre.

Amire figyelni kell a hőszigetelés során

 • Ne kerüljön a polisztirollapok közötti hézagokba ragasztó.
 • Célszerű rögzítő dübelt használni a szigetelés kivitelezéséhez, az éleket pedig élvédővel biztosítani.
 • A polisztirollapok felragasztását követően az üvegszövet hálót ránc- és gyűrődésmentesen be kell ágyazni a ragasztóba és bevonó habarcsba, majd tapasszal átglettelni.


A szigetelés további lépései

A hálót a hálószélek találkozásánál fedésbe kell fektetni. Fontos, hogy a glettelt felület sima és egyenletes legyen, a hálót ne fedje teljesen a glettelés.
A már megszilárdult és kiszáradt felületet át kell kenni a finomvakolat alapozójával, és ennek száradása után lehet felhordani a finomvakolatot a technológiai előírások szerint. A finomvakolat a dekoratív megjelenésen túl kiváló víztaszító képességű és UV ellenálló fedőréteget biztosít.
A választott struktúrájú  finomvakolat felhordása során be kell tartani a termék felhasználási technológiájának leírásában foglaltakat.
Mielőtt a hőszigetelő rendszert kültéri  falfestékkel vonnánk be, a tapaszolt felületet javasolt  glettanyaggal átglettelni a simább felületképzéshez.
A felületet kiszáradás után  alapozóval át kell kenni, és az alapozó száradását követően lehet elkezdeni a festést.

Lábazati hőszigetelés

A lábazati hőszigetelés a fent leírtak szerint történik, érdesített felületű Extrudált hőszigetelő lap alkalmazásával. Védő- és dekorációs vakolatnak lábazati díszvakolat javasolt.

Fa alapú lemezek (pl.: OSB lap) hőszigetelésekor a polisztirollapokat a szükséges méretű tárcsával és csavarral kell rögzíteni, ragasztás nélkül.

Fontos tudnivaló: Utólagos hőszigetelés esetén dübel használata is szükséges a hőszigetelő lemezek rögzítéséhez!
- A dübel tárcsa méretének meghatározásához figyelembe kell venni, hogy a tiplinek legalább 5 cm mélységig kell a falazatba befúródnia.

A hőszigetelés kivitelezés alatt és a száradás közben a felületi és környezeti hőmérséklet végig +5°C fölött kell l

 

 

 

 

 

 

Kosár  

Nincsenek termékek

Szállítás 0 Ft
Összes 0 Ft

Kosár Fizetés